Nin | Predgovor naručitelja / Investor’s Foreword

Nin, mali grad velikih razvojnih potencijala

Emil Ćurko, ing. tel.
gradonačelnik Grada Nina

Nakon što je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izabralo lokaciju naselja Ždrijac u Ninu za Europanov natječaj, gradska uprava nije bila ni svjesna na koji bi način navedeni natječaj mogao doprinijeti gradu. Važnost uključivanja i provođenja ovakvih natječaja spoznali smo tek na Forumu gradova i članova žirija u Innsbrucku, gdje se Grad Nin uključio u razmjenu mišljenja i rasprave s predstavnicima velikih gradova Europske unije, o smjerovima prostornog planiranja, vizijama i, što je najvažnije, razvojnim projektima. Paneli i diskusije, razvijeni na visokom strukovnom, znanstvenom i političkom nivou, pokazali su da urbanističko planiranje sve više uključuje soft pristup projektima i zahvatima, a ne nužno opsežne građevinske radove, kao što je najčešće bila naučena praksa.

Sudjelovanjem na natječaju dobili smo novu dimenziju razmišljanja o ulozi planiranja, arhitekture i urbanističkog planiranja. Grad Nin je mali grad s velikim potencijalom, još uvijek u razvitku, te samim tim idealan za ovakvu vrstu natječaja, budući da se svakodnevno susrećemo s problemima brzog razvoja i brze, ne uvijek kontrolirane gradnje uz more, poput većine gradova i mjesta na Jadranskoj obali.

Projekt Europana na temu produktivnosti i stanovanja najbolja je baza za istraživanje i nova znanja, te bržu prilagodbu društvenim i socijalnim interesima. Čak 21 projekt koji promišlja budućnost Grada Nina, predstavlja prekrasno iskustvo i doprinosi novom načinu razmišljanja, a nadamo se i realizaciji.

Ovaj natječaj podigao je standarde i očekivanja od lokalne samouprave na jednu višu razinu, a moguća realizacija brojnih segmenata nagrađenih projekata, svakako je izazov. No, to je izazov kojemu moramo biti dorasli i na čijem ostvarenju, kao politika u suradnji sa strukom i znanošću, moramo ustrajati i zajedno odgovoriti na zahtjevne uvjete koje pred nas postavlja globalizacija. Cilj je ispunjenje naše temeljne zadaće, a to je osiguranje uvjeta za bolji i kvalitetniji život građana.

Nin, a Small Town with Great Development Potential

Emil Ćurko, Telecommunication Engineer
Mayor of the City of Nin

When the Ministry of Construction and Physical Planning selected the Ždrijac site in Nin for the 15th session of Europan, the city government was not yet aware of the impact that the competition will have on the town. We haven’t recognized the importance of participating in and conducting of such competitions before the Innsbruck Cities and Juries Forum, where the City of Nin engaged in an exchange of views and discussions on spatial planning directions, visions and, most importantly, development projects, with representatives of major cities in the European Union. Debates and discussions developed at a high professional, scientific and political level demonstrated that contemporary urban planning involves soft approach to designs and interventions, instead of extensive construction work, which has been the common practice before.

Participation in the competition provided us with a new dimension in thinking about the role of planning, architecture and urbanism. Nin is a small town with great potential, still in process of development, and therefore perfect for this kind of competition, since we encounter problems of rapid development and intense but not always controlled construction by the coast on a daily basis. This is the case with most cities and towns on the Adriatic coast.

The Europan project is focused on productivity and housing, providing optimal base for research, new knowledge and faster adaptation to social and societal interests. 21 entries reflecting upon the future of Nin took us on a wonderful journey and contributed to a new direction of thinking, hopefully resulting in implementation.

This competition has raised the standards and expectations from the local government to a new, higher level, and the possible realization of parts of the awarded projects is certainly a challenge. But it is a challenge that we must be ready to face, and we must persist on the implementation, and respond together, politics in collaboration with the professional and scientific sector, to the demanding circumstances that globalization puts in front of us. Our aim is to fulfill our basic task – provide conditions for a safe and good life for our citizens.